آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‌کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ بانک عامل: بانک‌هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می­ باشند.

پ ـ وزارت خانه و سازمان: کلیه وزارت خانه‌ها و سازمان‌هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را دارند.

ماده۲ـ در اجرای این آیین‌نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ الزامی است. همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان‌پذیر است .

ماده۳ـ مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیأت‌ امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی
وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به ‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه‌ و سازمان ذی­ربط اعلام می‌نمایند .

تبصره۱ـ دانشگاه آزاد اسلامی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می نماید .

تبصره۲ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ مؤسسات مذکور خواهد بود .

ماده۴ـ وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت و جمع‌بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ فهرست نهایی درخواست تسهیلات مورد نظر را به همراه تأیید هیأت امناء به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نمایند .

ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فهرست‌های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آیین­نامه، مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ ذی­ربط و دانشگاه آزاد اسلامی را در سقف چهل‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید و بانک یادشده ظرف یک‌ ماه دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌‌کند .

ماده۶ ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مؤسسات متقاضی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمدهای مربوط خود خواهد بود .

ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد شش ماهه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نماید .

  معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری