آیین­ نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق ­التولیه و حق ­النظاره

و جدول میزان حق­ الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۷

منتشر شده در یکشنبه 6 خرداد 1397

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین ­نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق ­التولیه و حق­ النظاره دریافت می‌نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۷ رأساً هزینه نماید:

 

جدول الف ـ منابع و مصارف سال ۱۳۹۷      (ارقام به میلیون ریال)

 

جدول ب: پیش ­بینی مصارف (هزینه ­ها) به تفکیک فعالیت­ های اجرایی برنامه‌ها در سال ۱۳۹۷

                                                                  (ارقام به میلیون ریال)

تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۷ با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر سرجمع کلی تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین­ نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳ﻫـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق ­الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش­بینی شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود:

ماده۳ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موا فقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

ماده۴ـ  مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل خواهد شد.

ماده۵ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

ماده۶ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ پیشنهاد مربوط به آیین­ نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق ­التولیه، حق­ النظاره و میزان حق­الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را جهت تصویب در هیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری