تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه:

۱ـپزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار

(۰۰۰ر۱۷۶) ریال

۲ـ پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MDـPhD )

(۰۰۰ر۲۹۵) ریال

۳ـپزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی

(۰۰۰ر۳۵۶) ریال

۴ـ پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشک

(۰۰۰ر۴۲۴) ریال

۵ـکارشناس ارشد پروانه‌دار

(۰۰۰ر۱۵۱) ریال

۶ـکارشناس پروانه‌دار                                            

(۰۰۰ر۱۲۳) ریال

تبصره۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد.

تبصره۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل نه هزار و هشتصد و پنجاه ( ۸۵۰ر۹) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـضریب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد و پنج هزار و ششصد ( ۶۰۰ر۲۸۵) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و نود و دو هزار و هفتصد ( ۷۰۰ر۲۹۲) ریال محاسبه می شود.

۴ـضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یکصد و شصت و دو هزار (۰۰۰ر۱۶۲) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل یکصد و شصت و شش هزار و یکصد (۱۰۰ر۱۶۶) ریال محاسبه می‌شود.

ج ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه در سال ۱۳۹۷، به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

(ارقام به ریال)


۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

۳ـ مراکز خیریه مشمول جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کنند.

۴ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۷ لازم‌الاجراء است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری