اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان

تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب­ نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱هـ مورخ ۲۲ /۱۳۹۵/۳و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

  ماده۴ـ کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبلاز تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹باشد، چنان چه حداکثر تا دو ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین ­نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه­ های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده ­اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یادشده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری