حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ

مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۶۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۴) بند (۱) تصویب­ نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می­شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری