تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه‌های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۹۶/۴۶۱۲۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

 ۱ـ به وزارت نیرو اجازه داده می­شود متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷بدون تغییر ساختار تعرفه­ ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش دهد. 

تبصره ـ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها، برای جبران بخشی از هزینه­ های توزیع برق اخذ می­شود، به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

 

۲ـ نرخ تعرفه آب موضوع مصوبه‌های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶و شماره ۱۶۶۸۴۴۹مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه­ ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می­یابد.

تبصره۱ـ به استناد مفاد تبصره (۱) بند (الف) ‌و بند (ب) ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها، به منظور جبران بخشی از هزینه­ های تامین و توزیع آب و جمع ­آوری و دفع فاضلاب ، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری­ های مختلف، معادل (۰۰۰ر۱۰) ریال در ماه به  ازای هر واحد تعیین می­گردد.

تبصره۲ـ تعرفه «آب آزاد و بنایی»شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می­گردد.

تبصره۳ـ به وزارت نیرو اجازه داده می­شود به منظور اعمال مدیریت مصرف آب، ضرایب تبعیض قیمت استانی موضوع پیوست (۴) تصمیم­ نامه شماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹نمورخ ۱۳۸۹/۹/۲۷ را براساس جدول زیر اصلاح نماید:

 معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری