تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی

به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۲۵۹/و مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۲ تصویب کرد:آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری