رأی شماره‌های ۱۱۴۰ ـ ۱۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ معاون قضایی رئیس کل

دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی