رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات

 مستمر ماهیانه مشترکین گاز

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه‌ای در هیأت عمومی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است

و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات  مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی رعایت‌نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی