یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

رأی شماره۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ نامه شماره۲۰۷۱/۲۰۹/د ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر منابع انسانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر:

عدم ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی

 که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده‌اند

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

هر چند ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای

برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل و مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود، بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده است می‌بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نظر به اینکه به موجب دادنامه‌های شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲۰ و ۲۶۹ ـ ۱۳۸۱/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال۱۳۶۶ و ماده ۴۷ قـانون استخدام کشوری ، مستخدمین دولت سالی یک مـاه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر ۱۵ روز قابل ذخیره شدن می‌باشد و به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی‌های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی، بنابراین نمی‌توان هنگام تبدیل وضع استخدامی، مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کرد و از ذخیره‌سازی مرخصی‌هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به اینکه حکم خاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی پیش‌بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده‌اند، مغایر قانون و مقررات به شرح فوق‌الذکر است و از این رو بند ۱ نامه شماره ۲۰۹/۲۰۷۱/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی