اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهادهای شماره ۹۶/۴۹۹۵۱/۲۰/۱۰۰مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ وزارت نیرو و شماره ۹۰/۲۵۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۴) عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفند سال ۱۳۹۶» می­شود.

۲ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به ماده (۴) الحاق می­شوند:

تبصره۴ـ متقاضیان استفاده از مزایای آیین‌نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین‌نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ می‌توانند به صورت یک جا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

تبصره۵ ـ سهم سود بانک‌های عامل موضوع جزء (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده نموده‌اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین‌نامه تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری