تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی آقای غلامرضا سلیمانی به مدت سه سال به عنوان عضو

موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۷/۱/۵ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای غلامرضا سلیمانی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو جایگزین آقای حسین فروزان می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری