تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 از محل اندوخته احتیاطی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور
 ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۸) ریال به مبلغ پنجاه و دو هزار و سی صد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۲) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری