تصویب‌نامه در خصوص تمدید اجرای تصویب‌نامه

شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری