تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد( ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال

به وزارت دادگستری جهت مأموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۶۰/۲۸۴۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت خانه­ های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و تفسیر شماره (۵۳۱۸) مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان تصویب کرد:

۱ـ به منظور تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی نشده و جبران بخشی از کسری‌های اجتناب‌ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی مربوط جهت رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های  اجتناب‌ناپذیر مبلغ دویست و بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲۰( ریال از محل وجوه واریزی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب۱۳۷۳ ـ در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا مطابق مقررات مربوط در راستای حسن تحقق مأموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی هزینه شود.

۲ـ به منظور تأمین هزینه‌های اجتناب­ ناپذیر و ضروری مربوط به بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی دولت در واحدهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، مبلغ یک صد و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۷) ریال از محل وجوه یادشده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا مطابق مقررات مربوط هزینه شود.

۳ـ در مورد تخلفات صنفی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری