اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ عبارت «ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به صورت عبارت «هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی