اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار

در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۱/۲۱۸۰۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای بند (خ) ماده (۱) آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ عبارت «و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و رییس اتاق تعاون استان» الحاق می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری