رأی شماره ۱۰۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۲ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

با عنایت به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مواد ۲ و ۴ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. تصویب بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی