اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ عبارت «با اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» الحاق می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری