تصویب‌نامه در خصوص تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به

مواد مخدر و روان گردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

تبصره۱ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۶ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۹۰۲۰۱۹۰۰۰) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

تبصره۲ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان به مواد مخدر و روان گردان سالانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری و ابلاغ می­شود.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع­ درمان­مدار (TC ) در بخش­ های دولتی و خصوصی و اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

تبصره ـ خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان­مدار (TC ) و اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۳ـ این تصویب ­نامه از تاریخ تصویب لازم­الاجرا می­ باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 جدول پیوست (۱)

جدول پیوست (۲)

تعرفه مراکز «اجتماع درمان مدار» (TC )

و مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد سال ۱۳۹۶

ارقام به ریال