رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانون گذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می‌توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی