اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

نظر به اینکه در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۴ و در جدول بند(۲) تصویب­ نامه مذکور عبارت­ های «پیراپزشکی (پاراکلینیک)»، «تخت بخش پشتیبان مراقبت­ های ویژه ( POSTCCU )»،

«تخت بخش مراقبت­ های ویژه قلبی ( C.C.U )»، «تخت بخش­های مراقبت­ های ویژه عمومی، کودکان، ریه و نوزادان بیمار یا نارس ( I.C.U جنرال، PEDICU ، N.I.C.U  و RICU )» و «تخت بخش مراقبت­ های ویژه سوختگی ( BICU )» به ترتیب به صورت عبارت­ های «پاراکلینیک»، «تخت بخش Post CCU »، «تخت بخش C.C.U »، «تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U . RICU » و «تخت پوشش BICU » تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی