تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی

صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۸۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسـیم با ظرفیت تولید سالانه بیست هزار تن در شهرستان خرامه استان فارس مشروط به انجام فراخوان عمومی و فرآیند مندرج در تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۹۵ـ سرمایه‌گذاری کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری