تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۲۸۶۱۳ـ ۱۸۶۱۴ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس

صندوق و بانک بین ­المللی ـ مصوب ۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفت صد و نود و چهار میلیارد و هشت صد و نود و چهار میلیون و هشت صد و سی و یک هزار و هشت صد و بیست و شش و هشتاد و هفت صدم (۸۲۶/۸۷ر۸۳۱ر۸۹۴ر۷۹۴) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام نماید.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری