رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که براساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می‌باشند لذا بهره مندی

اختصاصی و محول نمودن امور فوق الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند ۲ مصوبه، مغایر با  مفاد ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد. لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی