الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی(غیرنظامی)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰ ـ ۱۰۴/۴۱ـ ۲۴۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیر نظامی) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۴۲/ت۴۵۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ الحاق می‌شود:

«تبصره ـ در سوانح و حوادث هوایی غیر نظامی چنانچه برخورد با اماکن، تجهیزات، تأسیسات و ادوات نظامی (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) صورت گیرد، سازمان موظف به دعوت از نمایندگان ستاد کل نیروهایی مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.»

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری