تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ  تصویب کرد:

 ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

 الف ـ ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه


تبصره۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می­توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه­دار در صورتی می­توانند از تعرفه­های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳ـ متوسط زمان ارزیابی و معاینه برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه­ های خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: ۶۰۰ر۹ ریال.

۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت بر مبنای کای واحد: (۶۰۰ر۲۸۵) ریال.

۳ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد ۷ و ۸) که با علامت # مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شود، یکسان و با ضرایب تعدیل شده: (۰۰۰ر۱۶۲) ریال.

۴ـ ضریب ریالی کلیه خدمات (پاراکلینیک) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای ۷ و۸ کتاب) (۵۰۰ر۱۴۷) ریال.

۲ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان­های مشمول به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

         (ارقام به ریال)

۳ـ سهم سازمان‌های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ معادل نود (۹۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد (۷۰%) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری