تصویب‌نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰

برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۶۵۲/۱۸۱۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکمی درخصوص تغییر مبداء زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری