رأی شماره ۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر شاندیز

درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

بـا تـوجه بـه اینکه در آراء متعـدد هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در انحاء مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی