اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده (۴) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ عبارت «چهارصد و پنجاه و شش هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۶) ریال» به صورت عبارت «چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۲) ریال» و در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت «، مهر، آبان و آذر ماه» به صورت عبارت «و مهرماه» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی