اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱، عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری