الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدیدپروانه کار اتباع خارجی ـ

موضوع ماده۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۲۹)قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۹/۱/۱۳۸۲

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

در اجرای مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و همچنین ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹، متن

زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده (۲) و به عنوان بند (۱۲) به ماده (۳) فصل سوم «اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹»، به عنوان یکی از مدارک تمدید و تجدید پروانه کار الحاق می‌گردد:

«ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی