اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۰۸/۱۱۴۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 در مقدمه دستورالعمل پیوست تصویب­ نامه شماره۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ عبارت «اعضای دبیرخانه» حذف و عبارت «اصلاحیه توسط دبیر شورای عالی یادشده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد» به عبارت «اصلاحیه به تصویب هیأت وزیران می­رسد» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری