اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی

 و تجهیزات پزشکی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۳۴۴۲۹/۱۱۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اسـاس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و موسسات

دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

در بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساس نامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع بند (۲) تصویب­نامه شماره ۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ واژه «، اجرا» حذف و عبارت «همچنین اجرای طرح ­های بیمارستانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در مواردی که به موجب قوانین به شرکت محول می­گردد.» به انتهای آن اضافه می­شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری