اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

نظر به اینکه در مقدمه، تبصره (۳) ماده (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت

«شورای عالی بیمه» به صورت عبارت «شورای عالی بیمه سلامت کشور» و در تبصره (۱) ماده (۲) واژه «بیمه‌گرانی» به صورت واژه «بیمه­گذارانی» و در بند (ب) ماده (۲)، فرمول زیر به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:

  ذخایر فنی بیمه شخص ثالث  × کل سود حاصل از سرمایه­ گذاری ذخایر فنی بیمه­ های غیرزندگی = درآمد سرمایه­ گذاریکل ذخایر فنی بیمه ­های غیرزندگی

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی