تصویب‌نامه در خصوص هم تراز شدن شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر

با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (هـ)ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری