تصویب‌نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

مدیران عامل سازمان­ های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هم تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری