تصویب‌نامه درخصوص اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشـور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مـدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ محسوب می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری