تصویب‌نامه درخصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 از فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حساب رسی عملیاتی

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت­ های دولتی مکلف به انجام حساب رسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب­ نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ حذف می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری