تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی

به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حـذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهار محال و بختیاری تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری