تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیددانیال محبی

 به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجـع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری