جدول پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۶

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور

نظر به اینکه جدول پیوست مصوبه شماره ۵۸۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ هیأت وزیران منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۱۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ در شماره مذکور از قلم افتاده است بدین وسیله جدول پیوست جهت آگاهی مخاطبین محترم منتشر می‌شود.

روزنامه رسمی کشور

جدول مصادیق طرح‌های خدمات عمومی موردنیاز عموم مردم