الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳)تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹)

قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ـ یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده آن توسط دولت مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تأمین می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری