رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۹ با موضوع:

 صلاحیت اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از

وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

 منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

 صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات

اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۴۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی