اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳)قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب

شهری  و روستایی در کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۰/۸۷۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۲) ماده (۲) آیین­ نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه­سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۵۸۶۶۹/ت۵۳۵۶۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶، عبارت «تمامی تارنماها (سایت­ها)، خبرگزاری­ ها و رسانه­ های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می­نمایند» به عبارت «رسانه­ های دولتی» اصلاح و عبارت زیر به انتهای تبصره اضافه می­گردد:

«دستگاه­ هایی که اختیار کمک از محل بودجه عمومی دولت به رسانه­ های غیردولتی را دارند در چارچوب قوانین، اولویت کمک را به موارد ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب اختصاص دهند.»

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری