اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

نظر به  اینکه در جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین ­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع بند (الف) تصویب­ نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵، عبارت «یک صد متر از انتهای» قبل از عبارت «حریم راه ­ها» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی