مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  پیرامون

باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ نظر به رونوشت نامه شماره ۱۳۹۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد و اصلاح بند ۵ مصوبه

مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی و از طرفی گزارش دبیر محترم شورای عالی مبنی بر برگزاری جلسه با رییس محترم بانک مرکزی پیرامون حل مشکل بانک مرکزی (مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷) و همچنین بازدید از موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی و اعلام وضعیت نامناسب این موزه در وضع موجود و ضرورت تسریع در سامان دهی فعالیت های موزه در فضای جدید و اهمیت حفاظت از خزائن به عنوان سرمایه و پشتوانه ملی پول کشور، مقرر نمود:

۱ـ  وضع موجود بارگذاری باغ موزه خزائن و جواهرات، تثبیت و اختلاف مربوط به عرصه (مذکور در بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی) بعنوان حرائم پشتیبان سبز موزه با پیش بینی اصول پدافند غیرعامل منظور می‌گردد.

۲ـ  به جهت اهمیت حمل و نقل عمومی و ارتباط آن با موقعیت ایستگاه مترو حقانی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به انتقال و جانمایی پایانه اتوبوس موجود اقدام نماید.

۳ـ   لازم است مرز غربی همجواری سایت باغ موزه خزائن و جواهرات ملی با سایت مجتمع ایستگاهی حقانی مبتنی بر طرح ویژه مصوب، با همکاری متقابل مالک مجتمع ایستگاهی حقانی و بانک مرکزی توسط مشاور متخصص طراحی و اجرا شود.

۴ـ   به جهت ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی عباس آباد طبق چشم انداز مصوب و از طرفی تأمین امنیت ساختمان (طبق نامه شماره ۴/۲/۱/۹۵۲۹/ح/ش شورای عالی امنیت ملی مبنی بر قرارگیری این بنا در رده حفاظتی حساس) ضروری است پیشنهادات مربوط به بندهای ۱، ۳ و نحوه دیوارکشی ظرف مدت یک ماه توسط بانک مرکزی با استفاده از مشاور ذیصلاح متخصص طراحی و پدافند غیرعامل مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی تهیه و به دبیرخانه ارائه گردد.

۵ ـ  فعالیت های باغ موزه و موزه خزائن در چهارچوب طرح مصوب و تأکیدات مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ صرفاً فرهنگی، هنری، خدمات پشتیبان فرهنگی، باغ موزه، فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بوده و استقرار بخش های اداری بانک و عملکردهای اداری به جهت مغایرت با چشم انداز اراضی عباس آباد، ممنوع می‌باشد.

مراتب جهت استحضارو دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی