رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده‌است و مطابق قسمت ب ـ۱ بند ۱۱ قانون بودجه

سال ۱۳۸۷ کل کشور تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده‌است بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیأت‌وزیران منطبق با قانون نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیروارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی