مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و

آسیب‌شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده‌گذاری ۶۰ ـ ۴۰

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مرداد ۱۳۹۶

مدیرکل محترم دفتر معماری و طراحی شهری و دبیر کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای با ارزش  در راستای اجرای ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر معماری ایران و رعایت

سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، طرح پ‍ژوهشی «بررسی، نقد، ارزیابی و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در شیوه توده‌گذاری (ضابطه شصت ـ چهل)» در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط محقق محترم  ارائه و بنابر اهم نتایج آسیب شناسی به شرح :

  الف) آثار خرد اقلیمی الگوهای توده‌گذاری ۶۰ درصد (پیدایش پلان عمیق، پیوستگی پوسته‌های ساختمانی در امتداد معابر، عدم توجه به مقوله اقلیم (جریان باد، پوشش گیاهی و .... )

  ب) آثار ادراکی توده‌گذاری (تضاد بارز در وضعیت کالبدی بدنه شمالی و جنوبی معابر)

ج) آثار رفتاری (فقدان محرمیت بصری، اشراف توده‌ها به یکدیگر و فضاهای باز، کم‌ رنگ شدن نقش مؤثر فضاهای باز و نیمه باز در کنار فضا‌های بسته در توده‌های ساختمانی)

  ح) آثار فنی (معضل پی‌های جانبی و گود برداری‌های جدید و ... )

مقرر گردید موارد زیر پس از بررسی در کمیته تخصصی معماری،طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش ظرف مدت دوماه به شورای عالی ارائه گردد :

۱ . چگونگی استفاده کاربردی از آموزه‌های توده‌گذاری مسکن سنتی ایران با تأکید بر اصول معماری بومی با رویکرد اصلاح وضع موجود و تدوین معیارهای سنجش؛

۲ . تدوین ساختار تفصیلی محتوای ضوابط و مقررات ساختمانی در طرح‌های توسعه و عمران با تأکید بر ضوابط نحوه استقرار، سطح اشغال، تراکم، ابعاد و تناسبات تفکیک ساختمانهای مسکونی؛

۳ ـ بنا بر ضرورت آگاهی رسانی و ترویج آموزه‌های معماری بومی دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انتشار نتایج طرح پژوهشی شامل موارد زیر اقدام نماید :

نتایج بررسی توده‌گذاری مسکونی در معماری سنتی ایران

تجربیات جهانی در خصوص شیوه‌های توده‌گذاری

همچنین مقرر گردید بنابر اهمیت بررسی و نقد رویه‌های تفکیک اراضی شهری، دبیرخانه شورای عالی مطالعات مرتبط با «نحوه تفکیک و اثرات آن در شکل‌گیری یکسان شهرهای کشور» را نیز انجام و پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی ارائه گردد .

۴ ـ نتایج آسیب‌شناسی پروژه توسط دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات مشترک با حرفه، جامعه مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسی‌های کشور مطرح و ارائه شده و کارگاه‌های آموزشی دراین خصوص برگزارگردد .

لذا مقتضی است مراتب در اسرع وقت مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته ونتیجه به شورای عالی گزارش شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی