تصویب‌نامه در خصوص تعیین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی

طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن

 منتشر شده در سه‌شنبه،۱۷ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۶۹۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

۱ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن تعیین می‌شود.

۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۲۱۷/ت۴۵۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری